Schoolveiligheidsplan

Veiligheid

Onze school beschikt over een schoolveiligheidsplan. Hierin zijn o.a. de afspraken en protocollen vastgelegd rondom conflicten, pesten, verwijdering, het omgaan met en het melden van (vermoeden van) kindermishandeling of seksueel overschrijdend gedrag. Het schoolveiligheidsplan ligt ter inzage bij de directie.

Er zijn op school interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zie kop "Klachtenprocedure"

 

Verkeersveiligheid

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Daarom is onze school actief op het gebied van verkeersveiligheid. Wij hebben een verkeerswerkgroep op school die bestaat uit de directeur, ouders en VVN-verkeersouders. De verkeerswerkgroep bewaakt de afspraken die zijn vastgelegd in een activiteitenplan en organiseert activiteiten waarbij zij nauw samenwerkt met VVN, de gemeente, de politie en niet te vergeten ouders van de kinderen op school.

 

In de klassen, maar ook tijdens vele activiteiten daarbuiten, is veel aandacht voor verkeersveiligheid. Zo organiseren we jaarlijks onder andere de Verlichtingsactie, Streetwise, Op voeten en fietsen-actie, bezoek aan het DAF-museum, Dode hoek-project, Fietskeuring en natuurlijk doen we mee met het theorie- en praktijkverkeersexamen voor fietsers. Voor verschillende activiteiten buiten het schoolgebouw gaan we met de kinderen te voet of op de fiets het verkeer in. Hierdoor doen zij steeds meer ervaring op in het verkeer.

 

We vinden het erg belangrijk om verkeersveilig (voorbeeld)gedrag onder de aandacht te brengen en te houden van ouders en alle verkeersdeelnemers rondom onze school.

 

Onze inzet in het kader van verkeersveiligheid wordt al jarenlang beloond met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit keurmerk geeft aan dat de verkeerseducatie op onze school van hoge kwaliteit is en dat er veel aandacht voor verkeersveiligheid rond de school is.