Alle praktische informatie van Crijns Society

Praktische informatie

 • Schoolvakanties

   

  Herfstvakantie  

  Extra vakantieweek 

  maandag 16-10-2023 t/m vrijdag 20-10-2023 

  maandag 23-10-2023 t/m vrijdag 27-10-2023 

  Kerstvakantie  maandag 25-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2024 
  Carnavalsvakantie  maandag 12-02-2024 t/m vrijdag 16-02-2024 
  2e paasdag   maandag 01-04-2024 
  Meivakantie  maandag 22-04-2024 t/m vrijdag 03-05-2024 
  Hemelvaart  donderdag 09-05-2024 t/m vrijdag 10-05-2024 
  2e Pinksterdag  maandag 20-05-2024 
  Zomervakantie  maandag 08-07-2024 t/m vrijdag 16-08-2024 
 • Studiedagen

   

  Hele studiedagen  Studiemiddag vanaf 12:00 
  Dinsdag 10-10  Donderdag 21-12 om 12:00 uit  (kerstviering ’s avonds) 
  Woensdag  6-12  Vrijdag 22-12 om 12:00 uit 
  Maandag 8-1  Vrijdag 9-2 om 12:00 uit 
  Maandag 19-2  Vrijdag 19-4 om 12:00 uit  (ovb. van de Koningsspelen) 
  Vrijdag 29-3  Donderdag 4-7 om 12:00 uit 
  Donderdag 20-6   
  Vrijdag 5-7   
 • Schooltijden

  Maandag 8.30 – 14.30 uur
  Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 
  Woensdag 8.30 – 12.30 uur
  Donderdag 8.30 – 14.30 uur 
  Vrijdag 8.30 – 14.30 uur 

Algemeen

 • Hoe houden wij u op de hoogte?

  Kennismakingsgesprek
  Voordat leerlingen worden ingeschreven op onze school, is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aansluitend aan het gesprek volgt een rondleiding door de school. We vinden het belangrijk om ouders vanaf de start goed te informeren, hen sfeer te laten proeven en te laten zien hoe ons onderwijs er in de praktijk uit ziet. Na het kennismakingsgesprek krijg je van ons een aanmeldingsformulier mee. Je kunt je kind officieel aanmelden op onze school vanaf de dag waarop je kind 3 jaar wordt. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maak je kenbaar dat je je kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geef je aan of je verwacht dat je kind  extra ondersteuning nodig heeft. Wij toetsen vervolgens zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de ondersteuningsbehoeften van je kind. Toelating van je kind gebeurt in principe binnen 6 weken. Je krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. Voordat je kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt hij 3 weken voordat hij 4 jaar wordt een uitnodiging om te komen wennen. Als je kind eenmaal op onze school zit, zal de leerkracht nog een kennismakingsgesprek met de ouders voeren. Als de kinderen al bij de opvang van Kids Society Erica komen of bij de Peuterspeelzaal aan de Heikampen, dan zal er een overleg plaatsvinden. De dag nadat je kind 4 jaar wordt, start hij of zij op de Crijnsschool. We verwachten daarbij dat je kind zindelijk is.

  Informatieavond
  In het begin van het schooljaar organiseren we voor de ouders/ verzorgers van de kinderen van alle groepen een algemene informatieavond. We presenteren jullie hoe de organisatie van De Crijns Society eruitziet, welke plannen we hebben en wat er in de klassen gebeurt.

  Rapporten
  Vanaf groep 2 ontvangen ouders/verzorgers een aantal keer per jaar een rapportage over de voortgang van hun kind. In maart en juli zal dit een uitgebreid rapport zijn (groep 2 t/m 8). In november een beknopt ontwikkeloverzicht (groep 3 t/m 8). Leerlingen uit groep 1 krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport, behalve de kinderen die na januari instromen. Bij elke rapportage hoort een gesprek. We leggen bij de rapportage steeds meer de nadruk op de vaardigheden van de kinderen dan op de resultaten van de (Cito)toetsen.

  Basisschoolapp
  Met een eigen app die te downloaden is in de Appstore en de Google Playstore willen wij de communicatie tussen ouders en school nog vlotter laten verlopen. In deze app zit alle praktische informatie over: groepen, ziekmelden, verlofaanvragen, team, mijn berichten, mijn gegevens, rapportgesprekken, OR, MR, nieuws, jaarkalender. Al onze communicatie wordt in principe via deze app gedaan.

  Website & nieuwsbrief
  De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke vindplek van informatie over onze school. Zodra uw kind bij ons naar school gaat, ontvangt u de nieuwsbrief via de schoolapp.

 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad van de Crijnsschool bestaat uit 3
  ouderleden en 3 teamleden. Samen denken, praten en beslissen ze mee over allerlei schoolse zaken. Denk aan de identiteit van de school, de veiligheid, het schoolplan, huisvesting, enz.
  De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris. Daarnaast kunnen de andere leden ook agendapunten inbrengen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap voor scholen en in het reglement.

  Een lid treedt steeds aan voor een vaste periode. Daarna kan het lid zich opnieuw verkiesbaar stellen, maar worden ook nieuwe leden uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Hierover krijgen ouders informatie en dus de mogelijkheid zich kandidaat te stellen. Wanneer je tussentijds geïnteresseerd bent, kun je dit altijd kenbaar maken bij de leden of de directie.
  Mocht je iets willen bespreken of kenbaar willen maken, dan kun je je altijd tot een van de leden wenden of een mailtje sturen aan de MR op het algemene mailadres mrcrijns@eenbes.nl.
  Vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar en daarmee toegankelijk voor niet-leden. Mocht je een vergadering willen bijwonen, dan horen we dit graag vooraf. De MR is ook te bereiken middels het emailadres van de secretaris: miekie.koster@eenbes.nl.

  In de nieuwsbrief komt een verslag van de laatste vergadering. Zo word je op de hoogte gehouden van wat er besproken wordt.

 • Ouderraad

  Alle ouders van de leerlingen vormen samen onze Oudervereniging.
  De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen, die openbaar zijn en in de school worden gehouden, komen allerlei organisatorische zaken aan de orde, zoals de invulling van het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, de Paasviering en het schoolreisje. Twee teamleden wonen de OR-vergadering bij. Hierdoor wordt de ouderraad ook op de hoogte gehouden van zaken die binnen het team worden besproken. In de eerste periode van het schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hier wordt financiële verantwoording afgelegd en eventuele nieuwe ouderraadsleden benoemd.

  Ouderbijdrage

  Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Deze
  bijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren. Hierbij
  kunt u denken aan de decemberfeesten, het schoolreisje, sportdag, in
  groep 7 en 8 een schoolkamp en wat lekkers te drinken en eten.
  Instromers (in groep 0, 1 en 2) € 21,25
  Groep 0, 1 en 2 € 37,50
  Groep 3 € 50,00
  Groep 4 € 50,00
  Groep 5 € 50,00
  Groep 6 € 50,00
  Groep 7 € 70,00
  Groep 8 € 110,00
  Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school.
  We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige
  ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Indien u dat wenst, gaan
  we met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Indien
  de ouderraad te weinig ouderbijdrage ontvangt, kan het voorkomen dat
  de activiteiten soberder worden of niet doorgaan.
  Het emailadres van de Ouderraad is: or.decrijnsschool@gmail.com

 • Ouderbetrokkenheid

  Klassenouders
  Aan het begin van elk jaar worden (nieuwe) klassenouders gevraagd. Zij beheren een potje met geld waar lief- en leedattenties voor klasgenoten en teamleden van betaald worden. Alle ouders van de klas wordt gevraagd een bijdrage te leveren. Dit is uiteraard niet verplicht. Klassenouders regelen ook vaak het vervoer naar excursies. Dit betekent overigens niet dat ze zelf altijd aanwezig moeten zijn.

  Gezamenlijke schoolvieringen
  Regelmatig is er een gezamenlijke schoolviering. Bijvoorbeeld: De opening van de Kinderboekenweek, Kerstviering, Carnaval, Crijnspodium enz. Om organisatorische reden kunnen we ouders niet elke keer uitnodigen, maar een aantal keer per jaar heten we jullie van harte welkom om te komen kijken.

Wij werken thematisch op Crijns Society!

De methode Breinhelden gebruiken wij om onze executieve functies te oefenen.

Wij hebben een vakleerkracht Muziek

In alle groepen gebruiken wij dagelijks coöperatieve werkvormen gebaseerd op het gedachtengoed van Spencer Kagan.

´Hoe ben jij knap´? Wij maken gebruik van meervoudige intelligentie. Ieder kind is slim en knap op zijn eigen manier.