Zo ziet ons onderwijs eruit

De term basisonderwijs zegt het al: het dient een basis te leggen voor de ontplooiing van ieder kind. Wij doen dit door onze leerlingen veel, veelzijdig en met veel plezier te laten leren op school en daarbuiten. Wij doen dat vanuit ons eigen ʻCrijnsconceptʼ.

Thematisch werken / Ontwerpend & Onderzoekend leren

Een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs is het werken in themaʼs, wat zorgt voor betekenisvol leren en werken.

Coöperatief leren

In alle groepen gebruiken we structureel coöperatieve werkvormen, gebaseerd op het gedachtengoed van Spencer Kagan. De kinderen ervaren daardoor een prettige afwisseling tussen klassikale activiteiten, werken in tweetallen of teamverband (coöperatief) en individueel leren. 

 

Meervoudige Intelligentie

We maken gebruik van de inzichten van Howard Gardner rondom Meervoudige Intelligenties. Alle kinderen hebben talenten en wij willen kinderen stimuleren om die te gebruiken, maar ook om talenten die minder aanwezig zijn, te ontwikkelen. Door gebruik te maken van alle 8 intelligenties leren kinderen niet alleen datgene dat gevraagd wordt in de kerndoelen, maar ook levensvaardigheden. Want wij vragen niet langer: ʻHoe knap ben jij?ʼ Maar: ʻHoe ben jij knap?ʼ De 8 intelligenties zijn: Taalknap, Rekenknap, Beeldknap, Beweegknap, Natuurknap, Muziekknap, Samenknap, Zelfknap. Wij zijn in het bezit van een bibliotheek met meervoudig intelligente materialen: de Omniatheek. 

Breinhelden

Breinhelden is onze  methode waarmee we executieve functies kunnen oefenen met de kinderen. Executieve functies zijn vaardigheden die je nodig hebt om te handelen. Het zijn de regelfuncties van het brein. 

Kindgericht leren

Tijdens vrijwel alle lessen bieden we gedifferentieerde instructie: klassikaal, in kleine groepjes en of individueel. Op die manier willen we de lesstof voor ieder kind begrijpelijk maken. Ook de lesstof bieden wij zoveel mogelijk op niveau aan. We hebben het dan over differentiatie bij capaciteiten, in tempo en/of belangstelling. Leerlingen werken daarbij op een iPad met software waarbij kinderen een adaptief aanbod krijgen 

Persoonsvorming / SSG (= de methode Sociaal Sterke Groep)

We zien het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan de vorming van de persoonlijkheid van de leerling. ʻWie ben ik? Waar liggen mijn kwaliteiten? Wat vind ik nog moeilijk? Wat heb ik nodig?ʼ, zijn daarbij belangrijke leervragen. We richten ons daarbij op de vaardigheden van de leerlingen. Kindgesprekken, maar ook de dramalessen zijn hierbij voorbeelden om daaraan te werken. Zelfreflectie en feedback zijn hierbij wezenlijke onderdelen. Persoonsvorming komt ook terug bij het werken volgens de principes van de Sociaal Sterke Groep, onze werkwijze voor het ontwikkelen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. SSG bestaat uit drie onderdelen: conflictbegeleiding (vaste stappen met driehoeksgesprekken) , socialisering in de groep (sociokring) en de OK-thermometer. 

Cultuur

Bij cultuur kun je denken aan het geheel van gewoontes en gedragsregels van een volk, maar dat onderdeel zien we in ons Crijnsconcept terug bij de bouwsteen Persoonsvorming / SSG. Cultuur is echter ook datgene wat de mens schept. De mens maakt muziek, voordrachten, toneel, uit zich in schilderijen, beeldhouwwerken en nog veel meer. Deze vorm van cultuur krijgt een steeds belangrijkere plek in ons onderwijs. Wij zien namelijk dat het voor kinderen goed is om zich expressief te kunnen uiten.