Hoe wij de kinderen ondersteunen

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs.

Ondersteuning op Crijns Society

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

 • de basisondersteuning: dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;
 • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden;
 • de deskundigheid voor extra ondersteuning van buiten, waarop onze school een beroep kan doen.
 • Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht. 

We maken gebruik van zorgoverzichten waarin we het gedifferentieerd onderwijsaanbod beschrijven voor de gehele groep. De interne begeleider volgt de ontwikkeling van de groepen en maakt trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en te sturen. Deze analyses worden in een teamoverleg besproken. De directeur en de intern begeleider voeren twee keer per jaar groepsvoortgangsgesprekken met de groepsleerkrachten. 

 • Niveau 2: Extra zorg in de groep. 

Kinderen die dat nodig hebben, krijgen na de klassikale instructie extra instructie in een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de leerkracht. De leerkracht beschrijft in het zorgoverzicht wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en hoe ze bereikt gaan worden. Deze actieplannen worden besproken met de leerling en met de ouders. Het kan zijn dat kinderen daarbij een aangepast programma volgen wat compacter is en/of verrijking. 

 • Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen. 

Als een kind meer zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de groepsleerkracht het kind aan bij de interne begeleider. De interne begeleider neemt, indien nodig, een pedagogisch en/of didactisch onderzoek af en stelt op basis van de resultaten, samen met de leerkracht een plan op waarin nauwkeurig staat beschreven wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en welke maatregelen er worden genomen om deze doelen te bereiken. Ook een klassenobservatie kan worden ingezet of vragen wij advies aan specialisten op een ontwikkelingsvlak (te denken valt aan taalspecialist, rekenspecialist etc.) Uiteraard gaat dit in nauw overleg met de ouders van het kind. 

 • Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen. 

Soms is het nodig externe deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op school verschillende contacten: Het Expertisecentrum van De Eenbes, het zorgteam, Schoolmaatschappelijk werk, de GGD en ook kan er een individueel onderzoek aangevraagd worden. Uiteraard is ook hierover altijd overleg met de ouders. 

 • Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven, en/of een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt te staan, kan een TLV aangevraagd worden waarna plaatsing kan volgen op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Hierbij speelt het samenwerkingsverband een grote rol. 

Basisondersteuning bij Eenbes Basisonderwijs

 • Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit die de onderwijsinspectie vraagt. 
 • Eenbes Basisonderwijs heeft een vast team van psychologen, orthopedagogen, ambulante begeleiders en coaches die de scholen adviseren en ondersteunen. 
 • Het Eenbes Expertise Netwerk bestaat uit lerende netwerken. Daarin vergroten onze leerkrachten hun expertise, o.a. op het gebied van gedrag, taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 • Eenbes Basisonderwijs heeft 7 plusklassen, verdeeld over 3 gemeenten: Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Nuenen. De leerkrachten van de plusklassen ondersteunen de scholen bij het creëren van een afgestemd aanbod. Hoogbegaafde kinderen bezoeken de plusklas een dagdeel per week voor een ondersteunend aanbod. 
 • Eenbes Basisonderwijs biedt tijdelijke arrangementen aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte en aan leerkrachten die extra expertise nodig hebben. Dit gebeurt per kern: Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen maar ook per school. 
 • Eenbes Basisonderwijs is ook het bestuur van de Van der Puttschool in Geldrop: een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Kinderen kunnen hier terecht voor een (tijdelijk) arrangement SBO in kleinere klassen door speciaal opgeleide leerkrachten. 

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

In welk opzicht zijn wij een dyslexie vriendelijke school? 

 • Wij nemen de dyslectische leerling sociaal emotioneel en cognitief serieus.  
 • Wij doen er naar vermogen alles aan om vroegtijdig te signaleren.  
 • Wij zorgen voor de adequate aanpak voor leerlingen met dyslexie.  
 • Wij stimuleren de sterke kanten van een leerling.  
 • Wij geven dyslexiebehandelaars de mogelijkheid om onder schooltijd in een rustige ruimte te werken met een kind dat in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiebehandeling.  

Plusklas

 • Voor alle leerlingen geldt dat we er samen met hen en hun ouders willen uithalen wat erin zit. Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben de Nuenense Eenbes scholen gezamenlijke plusklas ‘BR1BES’ opgericht, waar leerlingen van deze scholen elkaar wekelijks een morgen ontmoeten en samenwerken. 

NT2

 • Wij werken met een gespecialiseerd leerkracht die extra ondersteuning biedt aan kinderen waarbij Nederlands de tweede taal is. Elke week krijgen deze kinderen extra hulp bij het eigen maken van onze taal.