Samenwerken

Ouders en school

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij school zeer op prijs! Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Hieronder een overzicht van alle info-, contact- en participatiemomenten en -mogelijkheden:

 

Kennismakingsgesprek

Voordat leerlingen worden ingeschreven op onze school, is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aansluitend aan het gesprek volgt een rondleiding door de school. We vinden het belangrijk om ouders vanaf de start goed te informeren, hen sfeer te laten proeven en te laten zien hoe ons onderwijs er bij ons in de praktijk uit ziet. Wenst u een gesprek? Neem dan contact op met de directeur.

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. U kunt uw kind officieel aanmelden op onze school vanaf de dag waarop hij 3 jaar wordt . Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. Voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt hij een uitnodiging om te komen wennen. Als uw kind eenmaal op onze school zit, zal de leerkracht nog een kennismakingsgesprek met u voeren. Als de kinderen al bij de opvang van Kids Society Erica komen of bij de Peuterspeelzaal aan de heikampen, dan zal er een warme overdracht plaatsvinden.

 

Informatieavond

In het begin van het schooljaar organiseren we, wanneer mogelijk, voor de ouders/verzorgers van de kinderen van alle groepen een algemene informatieavond op school. Wanneer de omstandigheden het niet toelaten wordt er een online alternatief geboden. We presenteren u hoe de organisatie van De Crijnsschool eruitziet, welke plannen we hebben en wat er in de klassen gebeurt.

 

Doel- en ontwikkelgesprekken

Na het ontwikkeloverzicht plannen we doelgesprekken. Leerkracht(en), ouders en ook het kind (vanaf eind groep 4) bespreken samen aan welke doelen de komende periode wordt gewerkt en wat daarvoor nodig is.

Na het rapport in februari/maart zal er voor alle ouders een oudergesprek zijn. Na het laatste rapport is dit facultatief. Ook dit is met de kinderen.

Voor sommigen kinderen zijn er meer gesprekken, afhankelijk van de behoefte van leerling, ouders en leerkracht. Wanneer zich belangrijke zaken voordoen, is het belangrijk dat u daar ons over informeert. Of maakt u zich zorgen over uw kind of heeft u vragen? Wacht dan niet op een volgende afspraak, maar kom, bel of mail even. De deur staat altijd voor u open.

 

Rapporten

Vanaf groep 2 ontvangen ouders/verzorgers 2x  per jaar een rapportage over de voortgang van hun kind. In maart en juli zal dit een uitgebreid rapport zijn, in november een oudergesprek over de ontwikkeling met een beknopt ontwikkeloverzicht. Leerlingen uit groep 1 krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport, behalve de instromers.

 

Koffie-uurtje + In-/uitloop

We zéggen niet alleen dat u welkom bent op onze school, een aantal keren per jaar (zie kalender) heten we u letterlijk welkom tijdens de lesactiviteiten in de klas van uw zoon/dochter. We willen u een beeld geven van het reilen en zeilen in de klas, hoe we bijvoorbeeld Coöperatieve werkvormen effectief gebruiken en hoe we Meervoudige Intelligentie toepassen. Tevens gebruiken we dit moment om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en/of als klankbord te fungeren.

 

Basisschoolapp

Met een eigen app die te downloaden is in de Appstore en de Google Playstore willen wij de communicatie tussen u en school nog vlotter laten verlopen. In deze app zit alle praktische informatie over: groepen, ziekmelden, verlofaanvragen, team, mijn berichten, mijn gegevens, rapportgesprekken, OR, MR, nieuws, jaarkalender. Al onze communicatie wordt in principe via deze app gedaan.

 

Gezamenlijke schoolvieringen

Een aantal keren per jaar is er een gezamenlijke schoolviering. Bijvoorbeeld: De opening van de Kinderboekenweek, Kerstviering, Carnaval enz. Om organisatorische reden kunnen we ouders niet elke keer uitnodigen, maar een aantal keer per jaar heten we u van harte welkom om te komen kijken.

 

Website & nieuwsbrief

De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke vindplek van informatie over onze school. Ook tijdens de schoolloopbaan, leest u hier praktische informatie, nieuws en de nieuwsbrief. Deze verschijnt eens in de vijf of zes weken. Ouders ontvangen deze ook op hun opgegeven e-mailadres.