Samenwerken

Ouders en school

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij school zeer op prijs! Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Hieronder een overzicht van alle info-, contact- en participatiemomenten en -mogelijkheden:

 

Kennismakingsgesprek

 

Voordat leerlingen worden ingeschreven op onze school, is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aansluitend aan het gesprek volgt een rondleiding door de school. We vinden het belangrijk om ouders vanaf de start goed te informeren, hen sfeer te laten proeven en te laten zien hoe ons onderwijs er bij ons in de praktijk uit ziet. Wenst u een gesprek neem dan contact op met Thijs van Moorsel 040 2835349

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. U kunt uw kind officieel aanmelden op onze school vanaf de dag waarop hij 3 jaar wordt . Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind.
Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken. U krijgt daarvan een bevestiging.

 

Voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt hij een uitnodiging om te komen wennen. Als uw kind meedraait op onze school, zal de leerkracht nog een kennismakingsgesprek met u voeren. Als de kinderen al bij de opvang van Kids Society Erica komen of bij de Peuterspeelzaal aan de Heikampen, daan zal er een warme overdracht plaatsvinden.

 

Informatieavond

 

In het begin van het schooljaar organiseren we voor alle ouders/ verzorgers van de kinderen een algemene informatieavond. We presenteren u hoe de organisatie van de Crijnsschool eruit ziet, welke plannen we hebben en wat er in de klassen gebeurt. 

 

Doel- en ontwikkelgesprekken

 

Na het ontwikkeloverzicht plannen we doelgesprekken. Leerkracht(en), ouders en ook het kind (vanaf groep 4) bespreken samen aan welke doelen de komende periode wordt gewerkt en wat daarvoor nodig is. Na het rapport in februari / maart zal er voor alle ouders een oudergesprek zijn. Na het laatste rapport is dit facultatief. Voor sommige kinderen zijn er meer gesprekken, afhankelijk van de behoefte van de leerling, ouders en leerkracht.

Wanneer er zich belangrijke zaken voordoen, is het belangrijk dat u ons daar over informeert. Of maakt u zich zorgen over uw kind of heeft u vragen? Wacht dan niet op een volgende afspraak, maar kom, bel of mail even. De deur staat altijd voor u open.

 

Rapporten

 

Vanaf groep 2 ontvangen ouders/verzorgers 3x per jaar een rapportage over de voortgang van hun kind. In maart en juli zal dit een uitgebreide rapportage zijn, in november een beknopt ontwikkeloverzicht. Groep 1 krijgt aan het einde van het schooljaar een rapport, behalve de instromers.

 

Inloop of Uitloop

 

We zeggen niet alleen dat u welkom bent op onze school, een aantal keren per jaar (zie kalender) heten we u letterlijk welkom tijdens de lesactiviteiten in de klas van uw zoon/dochter. We willen u een beeld geven van het reilen en zeilen in de klas, hoe we coöperatieve werkvormen effectief gebruiken bijvoorbeeld, en hoe we Meervoudige Intelligentie toepassen. 

 

Klasbordapp

 

Ouders worden door de leerkracht van de groep uitgenodigd om hen te volgen via de klasbordapp. Met een groepsspecifieke code kunt u inloggen bij de groep van uw kind. Regelmatig worden daar foto's en berichten op geplaatst om u op de hoogte te houden van de bezigheden en activiteiten in de klas. Daarnaast worden er ook links van geschikte  sites en interactieve boeken geplaatst. Indien gewenst, kunt u gericht met uw kind thuis oefenen op een manier die past bij de wijze waarop iets op school is aangeleerd. Ouders in de onderbouw geven aan op deze manier meer inhoudelijke informatie te krijgen dan van hun eigen kroost en ouders in de bovenbouw geven aan er zelf ook weer veel van te leren.

 

Gezamenlijke schoolvieringen

 

Een aantal keren per jaar is er gezamenlijke schoolviering. Bijvoorbeeld: De opening van de Kinderboekenweek, Kerstviering, Carnaval enz. Om organisatorische reden kunnen we ouders niet elke keer uitnodigen, maar een aantal keer per jaar heten we u van harte welkom om te komen kijken.

 

Website & Maandelijkse Nieuwsbrief

 

De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke vindplek van informatie over onze school. Ook tijdens de schoolloopbaan leest u hier praktische informatie, nieuws en de nieuwsbrief. Ouders ontvangen deze ook op het opgegeven e-mailadres.