Klachtenprocedure

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u die eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van klachten.

Klachtenregeling

Bij klachten hanteert onze school het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen. Contactgegevens vindt u op www.eenbes.nl

De klachtenregeling beschrijft de procedure die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld.

De regeling geeft aan hoe u klachten verder kunt bespreken met de interne contactpersonen of met de externe vertrouwenspersonen en ook hoe u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Op onze school ligt de klachtenregeling ter inzage. U kunt deze ook vinden op www.eenbes.nl

 

 

Interne contactpersoon

Onze interne contactpersonen – Yvonne Elling en Els Segers –  geven u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne contactpersonen zijn aanspreekpunt voor zowel voor leerlingen als voor ouders.

 

Wat doet de interne contactpersoon?

 

• luisteren naar de klacht;

• informatie geven over de klachtenprocedure;

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon;

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;

• contact houden met de leerling/ouders.

 

Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

 

De externe vertrouwenspersonen

Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kunt U ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

• nadere informatie geven over de klachtenprocedure;

• zo nodig bemiddelen in de situatie;

• adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;

• ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;

• zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;

• contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

 

De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Vertrouwenswerk. De interne contactpersoon van de school verwijst u naar hen door als u er samen niet uitkomt.

Mevrouw drs. Irma van Hezewijk: irmavanhezewijk AT vertrouwenswerk DOT nl

Mevrouw drs. Marijke Creemers: marijkecreemers AT vertrouwenswerk DOT nl