Kwaliteit

Op De Crijnsschool werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit onze metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van onze kwaliteit.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 8,4 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

  

  2019 2017 2015
Medewerkers geven een:  8,3 8,2 8,0
Ouders geven een:   7,6 7,6 8,0
Leerlingen geven een:   8,4 8,3 8,3

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Eindtoets groep 8.
Vanaf 2019 maken de leerlingen de adaptieve eindtoets van Route 8.

 

  2020 2019 2018 2017 2016
Landelijk gemiddelde X 204 535,6 535,6 534,5
Schoolscore X 207 537,6 532,6 537,9

 

In 2020 is er wegens Corono geen Eindtoets afgenomen.

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.

 

In het overzicht hieronder ziet u de uitstroom naar verschillende schooltypen:

 

  2020 2019 2018 2017 2016
VMBO 7 8 9 12 2
VMBO-T/HAVO 5 3 3 2 5
HAVO 9 6 9 4 3
HAVO/VWO 11 7 4 6 3
VWO 4   2 8 4

 

Inhoudelijke plannen schooljaar 2020 - 2021

Ontwikkelgebied

Doelstellingen

Kindgericht leren,

‘Anders

organiseren’

Het vaste leerjaar en het vaste lokaal blijft een basis voor het inrichten van ons onderwijs, maar we passen de organisatie steeds meer aan, aan de onderwijsbehoeften van het kind. Ook als dit daarbuiten ligt

Kindgericht leren,

Kinderen in beeld

· Wij hebben de leerlingen goed in beeld en we kunnen dit goed in kaart brengen.

· Wij zijn in staat om het onderwijs aan te passen op basis van de verschillende onderwijsbehoeften van de leerling(en).

· Wij geven daarbij de leerlingen inzicht in leerdoelen en het leerproces.

· Wij houden de regie over het onderwijsaanbod voor de leerling.

Thematisch

werken onder de

loep

· Binnen thematisch werken geven we ruimte aan de leerlingen voor eigen leervragen.

· Hoe kunnen we Ontwerpend & Onderzoekend leren een plek geven binnen thematisch werken?

· We nemen de huidige manier van werken onder de loep met de herijkte visie in de hand. Past Alles-in-1 nog bij onze herijkte visie en huidige manier van werken?

· Hoe kunnen we meervoudige intelligentie verweven en koppelen aan leervragen vanuit leerlingen?

Cultuur

Drama heeft afgelopen jaar een plek gekregen in ons onderwijs. Vanuit het traject van de Cultuur Loper gaan we drama borgen en verankeren in ons onderwijs. Dramakwien zal ons daarbij ondersteunen. We gaan werken met een muziekleerkracht die om de week muzieklessen gaat verzorgen.

Begrijpend lezen

We verdiepen ons in de didactiek van begrijpend lezen en we onderzoeken welke manier van werken past bij de herijkte visie van de Crijnsschool.


Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.