Zorgniveaus

Om ieder kind de juiste zorg te bieden, werken wij met 5 niveaus.

Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht

We maken gebruik van groepsplannen. Daarin beschrijven we het gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de hele groep. De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de groep en maakt trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en te sturen. Samen met de directeur voert zij 2 keer per jaar groepsvoortgangsgesprekken met de groepsleerkrachten.

Niveau 2: Extra zorg in de groep

Kinderen die bij een of meer vakken niet goed mee kunnen komen, krijgen na de klassikale instructie extra instructie in een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de leerkracht. De leerkracht maakt hiervoor een actie- of handelingsplan waarin stapsgewijs beschreven staat wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en hoe ze bereikt gaan worden. De actie- of handelingsplannen worden altijd besproken met de leerling en de ouders.

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen

Als een kind meer extra zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de groepsleerkracht het kind aan bij de intern begeleider. De intern begeleider neemt een pedagogisch en/of didactisch onderzoek af en stelt op basis van de resultaten een handelingsplan op. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en welke maatregelen we nemen om deze doelen te bereiken. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de ouders.

Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen

Soms is het nodig externe deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op school verschillende contacten: het expertisecentrum van Eenbes, het zorgteam, de preventieve ambulante begeleider (PAB-er) voor speciaal basisonderwijs, schoolmaatschappelijk werk, individueel onderzoek, aanmelding bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingzorg). Uiteraard is ook hierover altijd overleg met de ouders.

Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs

Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven, of als een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt, volgt plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.