Zorgniveaus

Verschillende zorgniveaus in elke groep

 

Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht.

We maken gebruik van zorgoverzichten waarin we het gedifferentieerd onderwijsaanbod beschrijven voor de gehele groep. De interne begeleider volgt de ontwikkeling van de groepen en maakt trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en te sturen. Deze analyses worden in een teamoverleg besproken. De directeur en de intern begeleider voeren twee keer per jaar groepsvoortgangsgesprekken met de groepsleerkrachten.

 

Niveau 2: Extra zorg in de groep.

Kinderen die dat nodig hebben, krijgen na de klassikale instructie extra instructie in een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de leerkracht. De leerkracht beschrijft in het zorgoverzicht wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en hoe ze bereikt gaan worden. Deze actieplannen worden besproken met de leerling en met de ouders. Het kan zijn dat kinderen daarbij een aangepast programma volgen wat compacter is en/of verrijking.

 

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen.

Als een kind meer zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de groepsleerkracht het kind aan bij de interne begeleider. De interne begeleider neemt, indien nodig, een pedagogisch en/of didactisch onderzoek af en stelt op basis van de resultaten, samen met de leerkracht een plan op waarin nauwkeurig staat beschreven wat de onderwijsdoelen voor het kind zijn en welke maatregelen er worden genomen om deze doelen te bereiken. Ook een klassenobservatie kan worden ingezet off vragen wij advies aan specialisten op een ontwikkelingsvlak (te denken valt aan taalspecialist, rekenspecialist etc.) Uiteraard gaat dit in nauw overleg met de ouders van het kind.

 

Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen.

Soms is het nodig externe deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op school verschillende contacten: Het Expertisecentrum van De Eenbes, het zorgteam, Schoolmaatschappelijk werk, de GGD en ook kan er een individueel onderzoek aangevraagd worden. Uiteraard is ook hierover altijd overleg met de ouders.

 

Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven, en/of een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt te staan, kan een TLV aangevraagd worden waarna plaatsing kan volgen op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Hierbij speelt het samenwerkingsverband een grote rol.