Passend Onderwijs

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 

• de basisondersteuning: dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;

• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden;

• de deskundigheid voor extra ondersteuning van buiten, waarop onze school een beroep kan doen.

 

U kunt ons school ondersteuningsprofiel vinden op onze website. Voor meer informatie verwijzen wij u tevens naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten: https://po.swv-peelland.nl/

 

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker.

Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Bij een onderzoek worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind besproken en zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.

 

Heeft u vragen?

website: www.ggdbzo.nl/ouders

e-mail: mijnkindendeggd AT ggdbzo DOT nl

Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.

T 088 0031 414 (08.30 – 17.00 uur)

 

 

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Onze school heeft de kennis om in de meeste gevallen kinderen met dyslexie de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Soms is een dyslexie probleem zo complex, dat de begeleiding op school niet voldoende aanslaat en kan , na het behalen van 3 E scores bij de DMT toetsen, een dyslexieonderzoek aangevraagd worden.

 

Het kan zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een specialistische behandeling via de gemeente. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling. Zij hebben hiervoor contracten afgesloten met jeugdhulporganisaties. De gemeenten in Zuidoost Brabant hebben hier samen afspraken over gemaakt.