Onderwijs

Organisatie van ons onderwijs

De term basisonderwijs zegt het al: het dient een basis te leggen voor de ontplooiing van ieder kind. Wij doen dit door onze leerlingen veel, veelzijdig en met veel plezier te laten leren op school en daarbuiten. Wij doen dat vanuit ons eigen ‘Crijnsconcept’ met daarin onderstaande elementen.

We organiseren dit door kinderen niet meer alleen te benaderen vanuit hun vaste groep, maar vanuit de unit. Samen met collega’s uit een unit wordt er gekeken naar de kinderen en de inrichting van het onderwijs. De onderwijsbehoeften van de kinderen staan daarbij centraal. 

Crijnsconcept

In dit concept is er plek voor alle facetten waar voor ons het onderwijs uit bestaat. Uiteraard willen wij de kinderen met zo hoog mogelijke leeropbrengsten bij de hoofdvakgebieden laten uitstromen, maar wij zien het ook als taak om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij waarin ze terechtkomen. Persoonsvorming, socialisatie en cultuur zijn daarom ook belangrijke elementen in het onderwijs.

Thematisch werken / Ontwerpend & Onderzoekend leren

Een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs is het werken in thema’s, wat zorgt voor betekenisvol leren en werken. Er wordt samenhang aangebracht bij de verschillende ontwikkelgebieden, waardoor leerlingen letterlijk zien waarvoor ze leren. De kinderen leren verbindingen te leggen tussen verschillende onderdelen binnen de stof. We gaan daarbij meer ruimte geven aan eigen leervragen van leerlingen. 

Coöperatief leren

In alle groepen gebruiken we structureel coöperatieve werkvormen, gebaseerd op het gedachtengoed van Spencer Kagan. Uw kind ervaart daardoor een prettige afwisseling tussen klassikale activiteiten, werken in teamverband (coöperatief) en individueel leren. Dit komt ten goede aan zowel de sfeer als de resultaten. 

Meervoudige Intelligentie

We maken gebruik van de inzichten van Howard Gardner rondom Meervoudige Intelligenties. Alle kinderen hebben talenten en wij willen kinderen stimuleren om die te gebruiken, maar ook om talenten die minder aanwezig zijn te ontwikkelen. Door gebruik te maken van alle 8 intelligenties leren kinderen niet alleen datgene dat gevraagd wordt in de kerndoelen, maar ook levensvaardigheden. Want wij vragen niet langer: ‘Hoe knap ben jij?’ Maar: ‘Hoe ben jij knap?’

Persoonsvorming

We zien het als een belangrijke taak om een bijdrage te leveren aan de vorming van de persoonlijkheid van de leerling. ‘Wie ben ik? Waar liggen mijn kwaliteiten? Wat vind ik nog moeilijk? Wat heb ik nodig?’, zijn daarbij belangrijke leervragen. We richten ons daarbij op de vaardigheden van de leerlingen. Kindgesprekken, maar ook de dramalessen zijn hierbij voorbeelden om daaraan te werken. Zelfreflectie en feedback zijn hierbij wezenlijke onderdelen. Persoonsvorming komt ook terug bij het werken volgens de principes van de Sociaal Sterke Groep. SSG bestaat uit drie onderdelen: conflictbegeleiding (vaste stappen met driehoeksgesprekken) , socialisering in de groep (sociokring) en de OK-thermometer.

Adaptief

Tijdens vrijwel alle lessen bieden we gedifferentieerde instructie: klassikaal, in kleine groepjes en of individueel. Op die manier willen we de lesstof voor ieder kind begrijpelijk maken. Ook de lesstof bieden wij zoveel mogelijk op niveau aan. We hebben het dan over differentiatie bij capaciteiten, in tempo en/of belangstelling. Leerlingen werken daarbij op een iPad met software waarbij kinderen een gepersonaliseerd aanbod krijgen. De leerkracht kan hierdoor nog gerichter feedback geven en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. We zijn op dit gebied volop in ontwikkeling en we geven steeds meer instructie op niveau, door het onderwijs anders te organiseren en groepsdoorbrekend te werken.

Cultuur

Cultuur krijgt een steeds belangrijkere plek in ons onderwijs. Wij zien namelijk dat het voor kinderen belangrijk is om zich op het gebied van expressie te kunnen uiten. Dat is essentieel bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Eén van de speerpunten daarbij is drama. Je hoeft je met drama niet te verschuilen achter al die muren die wij als mensen hebben opgebouwd, maar je kunt je lekker laten gaan als de persoon die je graag wil zijn. Juist in die zone willen we kinderen laten ontdekken wie ze echt willen en vooral kunnen zijn. Komend schooljaar gaan we dit uitbouwen met muziek. Hiervoor hebben we een muziekleerkracht aangenomen, die vanuit een leerlijn muzieklessen aanbiedt aan de kinderen. Uiteraard staat plezier hebben hierbij voorop!