Onderwijs

De term basisonderwijs zegt het al: het dient een basis te leggen voor de ontplooiing van ieder kind. Wij doen dit door onze leerlingen veel, veelzijdig en met veel plezier te laten leren op school en daarbuiten. Wij doen dat vanuit ons eigen ‘Crijnsconcept’ waarin we het volgende fundament hebben gelegd:

Crijnsconcept

  

Thematisch werken

Coöperatief leren

Meervoudige Intelligentie

 

Thematisch werken

Een belangrijk uitgangspunt in onderwijs is het werken in thema’s, wat zorgt voor betekenisvol leren en werken. Er wordt samenhang aangebracht bij de verschillende ontwikkelgebieden, waardoor leerlingen letterlijk zien waarvoor ze leren. De kinderen leren verbindingen te leggen tussen verschillende onderdelen binnen de stof.

 

De thema’s van groep 1 en 2 sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de jonge kinderen. Door op verschillende ontwikkelingsgebieden rondom hetzelfde thema bezig te zijn, maken de kinderen zich al spelend een schat aan nieuwe begrippen en ervaringen eigen.

In groep 3 volgen we de thema’s die in de leesmethode centraal staan. De nieuwe woorden en letters worden op allerlei manieren geoefend binnen dit thema.

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de lesmethode Alles-in-1. De methode borduurt voort op het thematisch werken wat de leerlingen vanaf groep 1-2-3 gewend zijn. Alles-in-1 biedt bovendien een goede doorgaande lijn en niveaudifferentiatie.

Coöperatief leren

In alle groepen gebruiken we structureel coöperatieve werkvormen, gebaseerd op de wetenschap van Spencer Kagan. Uw kind ervaart daardoor een prettige afwisseling tussen klassikale activiteiten, werken in teamverband (coöperatief) en individueel leren. Dit komt ten goede aan zowel de sfeer als de resultaten. De leerlingen zijn zeer actief en betrokken. Ze leren met en van elkaar. Soms door informatie te krijgen of te zoeken, dan weer door te doen, waar te nemen, te redeneren.

Meervoudige Intelligentie

We maken gebruik van de inzichten van Howard Gardner rondom Meervoudige Intelligenties. Door gebruik te maken van alle 8 intelligenties leren kinderen niet alleen datgene dat gevraagd wordt in de kerndoelen, maar ook levensvaardigheden. Want wij vragen niet langer: ‘Hoe knap ben jij?’ Maar: ‘Hoe ben jij knap?’

Alle kinderen hebben talenten en wij willen kinderen stimuleren om hun talenten te gebruiken, maar ook om talenten die minder aanwezig zijn te ontwikkelen. Wij onderzoeken waar we kunnen ‘matchen’ met de voorkeurstalenten, maar ook hoe we kunnen ‘stretchen’. Zo kunnen we kinderen zo goed mogelijk helpen bij het ontwikkelen en ‘vieren’ van hun talenten.

Op niveau

Tijdens vrijwel alle lessen bieden we gedifferentieerde instructie: van klassikale instructie en instructie in kleine groepjes tot individuele instructie. Op die manier willen we de lesstof voor ieder kind begrijpelijk maken. Ook de lesstof bieden wij zoveel mogelijk op niveau aan. Het gaan om differentiatie bij capaciteiten, tempo en/of belangstelling.

 

Meer- en hoogbegaafde kinderen werken met verrijkings- en verdiepingsmaterialen. Voor het ene kind kan dit een interessant werkboek zijn over een bepaald onderwerp dat uitgediept wordt. Het kan ook zijn dat een kind verrijkende reken- en of taalopdrachten krijgt. We proberen zoveel mogelijk in te spelen op de onderwijsbehoefte, de ontwikkelingsbehoefte en de interesse van het kind. Kinderen die nog iets anders nodig hebben dan wat we op school kunnen bieden, daarvoor wordt een arrangement aangevraagd om naar de Plusklas te gaan. Zij werken dan eens per week in de gezamenlijke Plusklas van de Eenbes: BR1Bes Nuenen.