Kwaliteit

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Kwaliteit, elke dag

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

 

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten. Zij worden daarin gestimuleerd en ondersteund door het Expertise Netwerk.

 

Toetsen en zelf-evaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen -en luisteren, spelling, woordenschat en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de zelf-evaluaties.

 

 

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, MR, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag feedback aan onze school over de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties; bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren.

 

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg. Hier draait het niet om het systeem, maar hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

 

Tevredenheidsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de hele school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. De jongste afname was in 2017 en de afname voor 2019 staat reeds gepland.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 8,4 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2019 2017 2015
Medewerkers geven een:  8,1 8,2 8,0
Ouders geven een:   7,6 7,6 8,0
Leerlingen geven een:   8,4 8,3 8,3

 

 Respons 65% 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

Vanaf 2019 maken de leerlingen de adaptieve eindtoets van route 8. In 2020 is er vanwege de Coronamaatregelen  geen Eindtoets afgenomen.

 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Landelijk gemiddelde  204 535,6 535.6 534,5 534.8 535
Schoolscore 207 537.6 532.6 537.9 541.9 539.1

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Een advies dat past bij de capaciteiten en de persoonlijkheid van het kind. 

 

In het overzicht hieronder ziet u de uitstroom naar verschillende schooltypen:

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
VMBO 3 2 12 9 8  7
VMBO/HAVO 1 5 2 3 6  5 
Havo kans 1 3 0 0 0  0
HAVO 7 3 4 9 6  9
HAVO/VWO 0 0 6 7 4  11 
VWO 4 8 2 0 0  4

 

De kinderen gingen naar de volgende scholen:

 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015
De Rooi Pannen  1      5    
Lorentz Casimir  5 9  9  5 12 12
Novalis  3 3  3     3
Nuenens College  3 4  4  2    1
Strabrecht College  4 1  1  4  1  
Stedelijk College  1 1  1     1
Eckart College  16 7  7  8 11 8
St Lucas College   1  1  2    
Anders  3 2  2      

 

Inhoudelijke plannen 2020-2021:

Ontwikkelgebied

Doelstellingen

Kindgericht leren, 'Anders organiseren'

Het vaste leerjaar en het vaste lokaal blijft een basis voor het inrichten van ons onderwijs, maar we passen de organisatie steeds meer aan, aan de onderwijsbehoeften van het kind.

Kindgericht leren, kinderen in beeld

  • Wij hebben de leerlingen goed in beeld en we kunnen dit goed in kaart brengen.
  • Wij zijn in staat om het onderwijs aan te passen op basis van de verschillende onderwijsbehoeften van de leerling(en).
  • Wij geven daarbij de leerlingen inzicht in leerdoelen en het leerproces.
  • Wij houden de regie over het onderwijsaanbod voor de leerling.

Thematisch werken onder de loep

  • Binnen thematisch werken geven we ruimte aan de leerlingen voor eigen leervragen.
  • Hoe kunnen we Ontwerpend & Onderzoekend leren een plek geven binnen thematisch werken?
  • We nemen de huidige manier van werken onder de loep met de herijkte visie in de hand. Past Alles-in-1 nog bij onze herijkte visie en huidige manier van werken?
  • Hoe kunnen we meervoudige intelligentie verweven aan leervragen vanuit leerlingen?

Cultuur

Drama heeft afgelopen jaar een plek gekregen in ons onderwijs. Vanuit het traject van de Cultuur Loper gaan we drama borgen en verankeren in ons onderwijs. Dramakwien zal ons daarbij ondersteunen.

We gaan werken met een muziekleerkracht die om de week muzieklessen gaat verzorgen.

Begrijpend lezen

We verdiepen ons in de didactiek van begrijpend lezen en we onderzoeken welke manier van werken past bij de herijkte visie van de Crijnsschool

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.