Kwaliteit

Op De Crijnsschool werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit onze metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van onze kwaliteit.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school een 8,3 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2017 2015 2013
Medewerkers geven een:  8,2 8,0 8,5
Ouders geven een:   7,6 8,0 8,5
Leerlingen geven een:   8,3 8,3 8,7

 

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Landelijk gemiddelde  535,6 535,6 534,5 534,8 535 535,1
Schoolscore 537,6 532,6 537,9 541,9 539,1 532,2

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Een advies dat past bij de capaciteiten en de persoonlijkheid van het kind. 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in laatste jaren

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
VMBO 10 3 3 2 12  9
VMBO/HAVO 3 3 1 5 2  3
Havo kans 0 0 1 3 0  0
HAVO 0 2 7 3 4  9
HAVO/VWO 1 3 0 0 6  7
VWO 4 2 4 8 2  0

 

 

Inhoudelijke plannen 2018-2019:

De volgende zaken staan dit schooljaar centraal:               

Speerpunt Beschrijving
Pedagogisch klimaat

Uitbouwen Sociaal Sterke Groep: 

* Individuele OK-thermometer

* OK-thermometer voor / van ouders

* Het creëren van een sociobord in de klas

* Opstellen van een veiligheidsplab

Profesionele Leergemeenschap

We gaan de volgende stap nemen in onze eigen profesionele ontwikkeling. We gaan daarvoor werken aan 'Sterke leerteams', wat past bij de principes van de Sociaal Sterke Groep. Eigen ontwikkelplannen en feedback geven / ontvangen zijn hierbij belangrijke speerpunten.
Communicatie

Communicatie verbeteren met ouders door:

* Implementeren Basisschoolapp.

* Structureren oudergesprekken

* Klankbordmomenten met ouders

* Ouders in de school

Talentbeleid

We gaan werken aan de volgende punten:

* Nieuw ontwikkelingsmateriaal implementeren

* Zorgroute beschrijven voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Crijnsconcept

De volgende onderwerpen van het Crijnconcept staan komend jaar centraal:

* Thematisch werken met Alles-in-1

* Verdieping van enkele Meervoudige Intelligenties

Cultuur We gaan een kwaliteitsimpuls geven aan de dramalessen
Gepersonaliseerd leren

We gaan het werken met Gynzy iPad uitbouwen door:

* Een vaste werkwijz af te spreken

* Instructie zo effectief mogelijk te organiseren

* Te leren van en met elkaar

* Kinderen de juiste houding an te leren

Kindcentrum We zetten de volgende stappen met als doel om in de loop van het schooljaar te vieren dat we officieel een Kindcentrum zijn met onze partners van Peuterspeelzaal Nuenen en Kids Society Erica

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.